Skuldebrev från långivare och bank

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är en juridiskt bindande lånehandling mellan låntagare (gäldenär) och långivare (borgenär), vilket bekräftar att en skuld existerar. Det specificerar villkoren för lånet som ränta, löptid, amortering och eventuella dröjsmålsvillkor. Skuldebrevet kan vara antingen ett innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Ta alltid hjälp av en jurist vid utformningen av ett skuldebrev.

I Sverige regleras skuldebrev av Lag (1936:81) om skuldebrev som har 4 kapitel och totalt 32 paragrafer.

Hur skriver man ett skuldebrev?

För att skriva ett skuldebrev, följ dessa steg:

  1. Identifiera parterna: Notera namnen på låntagaren och långivaren. Dessa är de två parter som ingår i låneavtalet.
  2. Specificera lånebeloppet: Ange det exakta belopp som lånas ut. Detta representerar skulden som låntagaren har till långivaren.
  3. Angiv räntan: Räntan på lånet ska specificeras i klartext för att undvika missförstånd senare.
  4. Fastställ löptiden: Löptiden för återbetalning av lånet bör anges tydligt i skuldebrevet.
  5. Inkludera dröjsmålsvillkor och dröjsmålsränta: Om det finns specifika villkor vid försenad betalning, inkludera dessa i dokumentet.
  6. Ange typ av skuldebrev: Specificera om det är ett innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev.
  7. Signering och kvitto: Både låntagare och långivare bör signera dokumentet.

När man skriver ett skuldebrev är det viktigt att ha en jurist närvarande som kan kontrolla att det är korrekt utformat enligt svensk lag.

Hur skiljer sig löpande skuldebrev och enkla skuldebrev?

Löpande skuldebrev och enkla skuldebrev skiljer sig åt på flera viktiga sätt. Ett löpande skuldebrev är ett låneavtal där låntagaren har en kontinuerlig skuld till långivaren, vilket innebär att betalning och amortering av skulden pågår under hela löptiden. 

Ett enkelt skuldebrev däremot, representerar en engångsskuld där hela beloppet ska betalas tillbaka vid ett specifikt datum. 

När du har fått ett skuldebrev så har banken färdigställt sin kreditprövning

När du har fått ett skuldebrev från banken eller långivaren innebär det att kreditprövningen är färdigställd. Skuldebrevet fungerar som en bekräftelse på att lånet har beviljats och specificerar detaljer om lånet, såsom ränta, löptid och eventuella dröjsmålsvillkor. 

Bankerna och långivarna måste enligt Konsumentkreditlagen måste bankerna följa god kreditgivningssed innan de beviljar konsumenter lån. När du har fått skuldebrevet från banken ska banken ha gjort en analys enligt god kreditgivningsed och gör bedömningen att du klarar av att betala av skulden.

Skuldebrev och samboavtal

Ett skuldebrev kan vara en central del i ett samboavtal. Om du och din sambo till exempel köper en gemensam bostad men bidrar med olika belopp till kontantinsatsen, kan ett skuldebrev användas för att dokumentera detta. 

Vad är skillnaden på lånelöfte och skuldebrev?

Skillnaden mellan ett lånelöfte och ett skuldebrev ligger i dess juridiska bindning och detaljrikedom. Ett lånelöfte är en preliminär bekräftelse från en bank eller långivare att du som låntagare uppfyller deras krav för att ta ett lån, men det specificerar inte villkoren för lånet. Skuldebrevet däremot, är en juridiskt bindande dokumentation av själva låneavtalet mellan dig och borgenären, med detaljerade uppgifter om ränta, löptid, amortering och eventuella dröjsmålsvillkor.

Kan man skriva ett skuldebrev själv?

Ja, man har rät att skriva ett eget skuldebrev. Lagen ställer inga krav på att en jurist skriver skuldebrevet men det är starkt rekommenderat för att skuldebrevet ska hålla i en tvist eller röttegång.

Uppdaterad: 11 juli, 2023